E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์2362
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์2015
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร1709
นางสาวกานต์ชนก วุฒิ1484
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์1090
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง635
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์461
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา342
นางชณัฐา สุโข335
นายธานี ศิริสว่าง205

คณิตศาสตร์

นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์2091
นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ2077
นางสาวพรทิพย์ หอมขจร1970
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี1899
นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1783
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก1529
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล1038
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์948
นายวิศรุต บัวตูม831
นายเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุล763

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ2338
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล1596
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1400
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว1299
นางธิติมา สิงห์ไชย1127
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ1097
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง984
นางสาวสุกฤตา โสมล937
นางกุลภัสสร์ สายทอง935
นางสาวบุญยานุช อนันต์853

สังคมศึกษา ฯ

นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์1407
นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี1322
นางอัญชลี เรืองไพศาล875
นางจิราพร บุญวาที802
นายธีระพงษ์ สืบโสดา354
นายนิรันต์ คายเซ่า349
นางสาวอังคณา ฟูคณะ342
นางศิราณี กุลฉวะ332
นางสางอิงคพัฒน์ พมพล317
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย267

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์1600
นายนิพนธ์ นิ่มนวล597
นายศักดา สมัครสมาน518
นายภิญโญ บัวตูม342
นายศรีทอง เทียนศรี224
นายศักดา เข็มทอง135
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ38
นางสาวโสภา พานิชรัตน์29
นายชัชนก ไทยเขียว20

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน468
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา274
นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์257
นางวรรณา เข็มทอง232
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ224
นายปรีชา สำราญจิตต์208
นางกิตติมา สุวรรณธาดา57
นายคศิษฐ์ศักดิ์ จิตตรง43
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ15
นายกฤตธัช โยมญาติ11

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด2413
นายอิทธิพล เจริญเมือง2293
นางสาวรัตนา บุญพรม2227
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์2026
นางสาวนันทกา เอมรุจิ1710
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล1697
นายวรัท สะอาด1204
นางสาวรัตนา กสิวัตร1141
นางดาริกา เรืองภักดี1141
นางสาววิศิษฎ์ พูลพฤกษ์878

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล2449
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก2363
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา2183
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล1614
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี1592
นางสำเนา เจริญพงษ์1535
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์783
นางสาวอมรประภา กระทอง660
นางสาวสมัชญา ช่างพาน449
นางพชรวรรณ ศิริไพศาลนันทกุล437

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th