E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์2655
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์2111
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร1978
นางสาวกานต์ชนก วุฒิ1775
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์1305
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง635
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์574
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา360
นางชณัฐา สุโข351
นายธานี ศิริสว่าง205

คณิตศาสตร์

นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ2389
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี2186
นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์2118
นางสาวพรทิพย์ หอมขจร2031
นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1811
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก1681
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล1137
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์1007
นายวิศรุต บัวตูม907
นายเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุล821

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ2517
นางธิติมา สิงห์ไชย1966
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว1940
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล1741
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1571
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ1202
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง1053
นางสาวสุกฤตา โสมล1019
นางกุลภัสสร์ สายทอง987
นางสาววนิสา สุขประเสริฐ856

สังคมศึกษา ฯ

นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์1549
นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี1473
นางจิราพร บุญวาที1025
นางอัญชลี เรืองไพศาล876
นางศิราณี กุลฉวะ431
นางสาวอังคณา ฟูคณะ428
นายธีระพงษ์ สืบโสดา413
นายนิรันต์ คายเซ่า396
นางสางอิงคพัฒน์ พมพล377
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย290

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์1758
นายศักดา สมัครสมาน727
นายนิพนธ์ นิ่มนวล658
นายภิญโญ บัวตูม342
นายศรีทอง เทียนศรี247
นายชัชนก ไทยเขียว159
นายศักดา เข็มทอง135
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ62
นางสาวโสภา พานิชรัตน์29
นายรัตนะ พาเที่ยง2

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน1192
นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์314
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา296
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ269
นางวรรณา เข็มทอง260
นายปรีชา สำราญจิตต์235
นายคศิษฐ์ศักดิ์ จิตตรง70
นางกิตติมา สุวรรณธาดา57
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ29
นายกฤตธัช โยมญาติ12

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด2668
นายอิทธิพล เจริญเมือง2565
นางสาวรัตนา บุญพรม2513
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์2329
นางสาวนันทกา เอมรุจิ1845
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล1838
นายวรัท สะอาด1495
นางดาริกา เรืองภักดี1231
นางสาวรัตนา กสิวัตร1214
นางจำเรียง ไชยเจริญ1057

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล2739
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก2644
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา2348
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล1817
นางสำเนา เจริญพงษ์1799
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี1766
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์1092
นางสาวอมรประภา กระทอง751
นางสาวลินดา ผัดนารี663
นางสาวคุณากร เทาศิริ577

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th