E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์3506
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์3044
นางสาวกานต์ชนก วุฒิ2446
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร2139
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์1624
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์715
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง635
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา372
นางสาวอุษา  มะโนนึก361
นางชณัฐา สุโข351

คณิตศาสตร์

นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ3254
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี2384
นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์2191
นางสาวพรทิพย์ หอมขจร2174
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก1960
นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1896
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล1441
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์1397
นายวิศรุต บัวตูม1101
นางสาวยุพิน ผลมาก1077

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ2824
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว2452
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล2111
นางธิติมา สิงห์ไชย2068
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1785
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ1339
นางสาวสุกฤตา โสมล1264
นางกุลภัสสร์ สายทอง1257
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง1235
นายจุมพล ภักวิลัย991

สังคมศึกษา ฯ

นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์1964
นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี1744
นางจิราพร บุญวาที1189
นางอัญชลี เรืองไพศาล876
นางสาวสุวิมล ถนอมจิต603
นางสางอิงคพัฒน์ พมพล550
นางศิราณี กุลฉวะ547
นายธีระพงษ์ สืบโสดา544
นายนิรันต์ คายเซ่า447
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย329

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์1758
นายศักดา สมัครสมาน1314
นายนิพนธ์ นิ่มนวล900
นายชัชนก ไทยเขียว344
นายภิญโญ บัวตูม342
นายศรีทอง เทียนศรี257
นายศักดา เข็มทอง135
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ114
นางสาวโสภา พานิชรัตน์30
นายรัตนะ พาเที่ยง21

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน1650
นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์521
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ408
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา297
นางวรรณา เข็มทอง287
นายปรีชา สำราญจิตต์281
นางสาวฉัตรกมล ยุทธนากร199
นายคศิษฐ์ศักดิ์ จิตตรง157
นางกิตติมา สุวรรณธาดา60
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ43

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด3572
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์3457
นายอิทธิพล เจริญเมือง3436
นางสาวรัตนา บุญพรม3362
นายวรัท สะอาด2373
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล2182
นางสาวนันทกา เอมรุจิ1860
นางสาววิศิษฎ์ พูลพฤกษ์1502
นางดาริกา เรืองภักดี1412
นางสาวรัตนา กสิวัตร1310

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล3623
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก2862
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา2828
นางสำเนา เจริญพงษ์2386
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี2343
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล2095
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์1326
นางสาวอมรประภา กระทอง945
นางสาวลินดา ผัดนารี752
นางสาวคุณากร เทาศิริ749

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th