E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์1661
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์1339
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร1024
นางสาวกานต์ชนก วุฒิ784
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง635
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์595
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์435
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา330
นายธานี ศิริสว่าง205
นางชณัฐา สุโข204

คณิตศาสตร์

นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1665
นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์1559
นางสาวพรทิพย์ หอมขจร1408
นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ1364
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี1162
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก1102
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล913
นายวิศรุต บัวตูม670
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์637
นายกิตติพงศ์ นวนิจบำรุง546

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ1683
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1250
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล1105
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ948
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว901
นางธิติมา สิงห์ไชย894
นางกุลภัสสร์ สายทอง874
นางสาวสุกฤตา โสมล794
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง787
นางสาวบุญยานุช อนันต์725

สังคมศึกษา ฯ

นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี1025
นางอัญชลี เรืองไพศาล875
นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์826
นางจิราพร บุญวาที331
นายนิรันต์ คายเซ่า308
นายธีระพงษ์ สืบโสดา288
นางศิราณี กุลฉวะ284
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย250
นายอำนาจ นารถมณี241
นางสาวอังคณา ฟูคณะ239

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์1013
นายนิพนธ์ นิ่มนวล377
นายภิญโญ บัวตูม330
นายพงษ์ศักดิ์ ผดุงนาม293
นายศรีทอง เทียนศรี164
นายศักดา เข็มทอง133
นายไพศาล ศิริโชติ128
นายชัยวัฒน์ คมขำ52
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ17
นางสาวโสภา พานิชรัตน์8

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน455
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา269
ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์ พุทธปสิทธิ์231
นางวรรณา เข็มทอง204
นายปรีชา สำราญจิตต์187
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ155
นางกิตติมา สุวรรณธาดา57
นายกฤตธัช โยมญาติ5
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ4

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด1714
นายอิทธิพล เจริญเมือง1601
นางสาวรัตนา บุญพรม1478
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์1383
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล1200
นางสาวนันทกา เอมรุจิ1137
นางดาริกา เรืองภักดี1000
นางสาวรัตนา กสิวัตร994
นายจารุพัฒน์ ลีละสุนทเลิศ803
นางบุศรา เมฆกมล770

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล1732
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก1678
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา1649
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล1149
นางสำเนา เจริญพงษ์1115
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี1055
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์536
นางสาวลินดา ผัดนารี385
นางสาวสมัชญา ช่างพาน288
นางพชรวรรณ ศิริไพศาลนันทกุล280

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th