E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์1528
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์1030
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร925
นางสาวกานต์ชนก วุฒิ668
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง635
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์570
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา329
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์275
นางชณัฐา สุโข204
นายธานี ศิริสว่าง203

คณิตศาสตร์

นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1421
นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ1293
นางสาวพรทิพย์ หอมขจร1226
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก1087
นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์1049
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี919
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล864
นายวิศรุต บัวตูม632
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์616
นายกิตติพงศ์ นวนิจบำรุง546

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ1566
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1215
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล988
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ924
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว888
นางธิติมา สิงห์ไชย884
นางกุลภัสสร์ สายทอง812
นางสาวสุกฤตา โสมล749
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง740
นายสุชาติ กรดี689

สังคมศึกษา ฯ

นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี949
นางอัญชลี เรืองไพศาล875
นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์702
นางจิราพร บุญวาที298
นายนิรันต์ คายเซ่า286
นางศิราณี กุลฉวะ241
นายอำนาจ นารถมณี236
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย225
นางสาวอังคณา ฟูคณะ217
นางศิริรัตน์ สิทธิปัญญา171

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์905
นายนิพนธ์ นิ่มนวล317
นายภิญโญ บัวตูม308
นายพงษ์ศักดิ์ ผดุงนาม293
นายศรีทอง เทียนศรี140
นายศักดา เข็มทอง133
นายไพศาล ศิริโชติ128
นายชัยวัฒน์ คมขำ52
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ17
นางสาวโสภา พานิชรัตน์8

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน259
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา185
นายปรีชา สำราญจิตต์174
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ90
นางวรรณา เข็มทอง68
นางกิตติมา สุวรรณธาดา57
นายกฤตธัช โยมญาติ5
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ4

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด1600
นายอิทธิพล เจริญเมือง1555
นางสาวรัตนา บุญพรม1386
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์1263
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล1129
นางดาริกา เรืองภักดี967
นางสาวรัตนา กสิวัตร960
นางสาวนันทกา เอมรุจิ943
นายจารุพัฒน์ ลีละสุนทเลิศ803
นางบุศรา เมฆกมล725

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล1617
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก1503
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา1356
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล1100
นางสำเนา เจริญพงษ์1047
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี973
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์481
นางสาวลินดา ผัดนารี310
นางพชรวรรณ ศิริไพศาลนันทกุล246
นางสาวคุณากร เทาศิริ226

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th