E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์2754
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร2129
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์2115
นางสาวกานต์ชนก วุฒิ1908
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์1378
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง635
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์605
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา362
นางชณัฐา สุโข351
นายธานี ศิริสว่าง205

คณิตศาสตร์

นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ2488
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี2312
นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์2121
นางสาวพรทิพย์ หอมขจร2051
นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1815
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก1693
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล1181
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์1027
นายวิศรุต บัวตูม939
นายเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุล859

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ2554
นางธิติมา สิงห์ไชย1979
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว1958
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล1797
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1595
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ1207
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง1078
นางสาวสุกฤตา โสมล1066
นางกุลภัสสร์ สายทอง1019
นางสาววนิสา สุขประเสริฐ878

สังคมศึกษา ฯ

นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์1614
นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี1514
นางจิราพร บุญวาที1069
นางอัญชลี เรืองไพศาล876
นางศิราณี กุลฉวะ452
นางสาวอังคณา ฟูคณะ446
นายธีระพงษ์ สืบโสดา423
นายนิรันต์ คายเซ่า404
นางสางอิงคพัฒน์ พมพล389
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย296

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์1758
นายศักดา สมัครสมาน845
นายนิพนธ์ นิ่มนวล687
นายภิญโญ บัวตูม342
นายศรีทอง เทียนศรี255
นายชัชนก ไทยเขียว166
นายศักดา เข็มทอง135
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ88
นางสาวโสภา พานิชรัตน์30
นายรัตนะ พาเที่ยง4

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน1292
นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์339
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา297
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ288
นางวรรณา เข็มทอง265
นายปรีชา สำราญจิตต์244
นายคศิษฐ์ศักดิ์ จิตตรง76
นางกิตติมา สุวรรณธาดา57
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ29
นายกฤตธัช โยมญาติ12

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด2824
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์2788
นายอิทธิพล เจริญเมือง2714
นางสาวรัตนา บุญพรม2574
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล1886
นางสาวนันทกา เอมรุจิ1845
นายวรัท สะอาด1620
นางดาริกา เรืองภักดี1260
นางสาวรัตนา กสิวัตร1229
นางสาววิศิษฎ์ พูลพฤกษ์1100

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล2865
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก2763
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา2475
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล2018
นางสำเนา เจริญพงษ์1956
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี1782
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์1095
นางสาวอมรประภา กระทอง789
นางสาวลินดา ผัดนารี675
นางสาวคุณากร เทาศิริ583

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th