E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์2535
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์2031
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร1886
นางสาวกานต์ชนก วุฒิ1659
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์1238
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง635
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์544
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา355
นางชณัฐา สุโข351
นายธานี ศิริสว่าง205

คณิตศาสตร์

นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ2277
นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์2118
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี2065
นางสาวพรทิพย์ หอมขจร2016
นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1798
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก1635
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล1092
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์982
นายวิศรุต บัวตูม886
นายเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุล794

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ2459
นางธิติมา สิงห์ไชย1961
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว1925
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล1698
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1544
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ1168
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง1030
นางสาวสุกฤตา โสมล975
นางกุลภัสสร์ สายทอง972
นางสาวสุณัชชา เดชสุภา854

สังคมศึกษา ฯ

นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์1489
นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี1428
นางจิราพร บุญวาที991
นางอัญชลี เรืองไพศาล876
นายธีระพงษ์ สืบโสดา407
นายนิรันต์ คายเซ่า389
นางศิราณี กุลฉวะ389
นางสาวอังคณา ฟูคณะ370
นางสางอิงคพัฒน์ พมพล367
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย290

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์1757
นายนิพนธ์ นิ่มนวล628
นายศักดา สมัครสมาน613
นายภิญโญ บัวตูม342
นายศรีทอง เทียนศรี236
นายศักดา เข็มทอง135
นายชัชนก ไทยเขียว119
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ62
นางสาวโสภา พานิชรัตน์29
นายรัตนะ พาเที่ยง2

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน1083
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา293
นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์287
นางวรรณา เข็มทอง255
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ251
นายปรีชา สำราญจิตต์232
นายคศิษฐ์ศักดิ์ จิตตรง66
นางกิตติมา สุวรรณธาดา57
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ29
นายกฤตธัช โยมญาติ11

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด2573
นายอิทธิพล เจริญเมือง2437
นางสาวรัตนา บุญพรม2403
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์2214
นางสาวนันทกา เอมรุจิ1839
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล1781
นายวรัท สะอาด1345
นางดาริกา เรืองภักดี1196
นางสาวรัตนา กสิวัตร1194
นางจำเรียง ไชยเจริญ1007

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล2623
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก2552
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา2268
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล1807
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี1721
นางสำเนา เจริญพงษ์1696
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์1075
นางสาวอมรประภา กระทอง723
นางสาวลินดา ผัดนารี662
นางสาวคุณากร เทาศิริ566

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th