E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์3454
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์2975
นางสาวกานต์ชนก วุฒิ2379
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร2139
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์1571
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์712
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง635
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา372
นางชณัฐา สุโข351
นางสาวอุษา  มะโนนึก343

คณิตศาสตร์

นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ3189
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี2384
นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์2190
นางสาวพรทิพย์ หอมขจร2165
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก1933
นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1896
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล1427
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์1368
นายวิศรุต บัวตูม1077
นางสาวยุพิน ผลมาก1053

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ2798
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว2430
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล2078
นางธิติมา สิงห์ไชย2057
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1762
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ1321
นางสาวสุกฤตา โสมล1239
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง1217
นางกุลภัสสร์ สายทอง1207
นางสาววนิสา สุขประเสริฐ988

สังคมศึกษา ฯ

นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์1925
นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี1733
นางจิราพร บุญวาที1181
นางอัญชลี เรืองไพศาล876
นางสาวสุวิมล ถนอมจิต591
นางสางอิงคพัฒน์ พมพล543
นางศิราณี กุลฉวะ542
นายธีระพงษ์ สืบโสดา536
นายนิรันต์ คายเซ่า443
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย328

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์1758
นายศักดา สมัครสมาน1259
นายนิพนธ์ นิ่มนวล886
นายภิญโญ บัวตูม342
นายชัชนก ไทยเขียว321
นายศรีทอง เทียนศรี257
นายศักดา เข็มทอง135
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ108
นางสาวโสภา พานิชรัตน์30
นายรัตนะ พาเที่ยง13

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน1650
นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์501
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ403
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา297
นางวรรณา เข็มทอง287
นายปรีชา สำราญจิตต์276
นางสาวฉัตรกมล ยุทธนากร176
นายคศิษฐ์ศักดิ์ จิตตรง157
นางกิตติมา สุวรรณธาดา60
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ41

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด3505
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์3389
นายอิทธิพล เจริญเมือง3385
นางสาวรัตนา บุญพรม3300
นายวรัท สะอาด2305
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล2152
นางสาวนันทกา เอมรุจิ1860
นางสาววิศิษฎ์ พูลพฤกษ์1456
นางดาริกา เรืองภักดี1396
นางสาวรัตนา กสิวัตร1288

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล3555
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก2862
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา2777
นางสำเนา เจริญพงษ์2385
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี2279
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล2095
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์1317
นางสาวอมรประภา กระทอง920
นางสาวลินดา ผัดนารี748
นางสาวคุณากร เทาศิริ743

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th