E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์3397
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์2918
นางสาวกานต์ชนก วุฒิ2315
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร2139
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์1570
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์708
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง635
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา372
นางชณัฐา สุโข351
นางสาวอุษา  มะโนนึก340

คณิตศาสตร์

นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ3116
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี2384
นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์2185
นางสาวพรทิพย์ หอมขจร2151
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก1917
นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1889
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล1414
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์1348
นายวิศรุต บัวตูม1062
นางสาวยุพิน ผลมาก1033

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ2775
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว2426
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล2052
นางธิติมา สิงห์ไชย2051
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1740
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ1309
นางสาวสุกฤตา โสมล1216
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง1202
นางกุลภัสสร์ สายทอง1196
นางสาววนิสา สุขประเสริฐ977

สังคมศึกษา ฯ

นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์1891
นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี1722
นางจิราพร บุญวาที1168
นางอัญชลี เรืองไพศาล876
นางสาวสุวิมล ถนอมจิต582
นางสางอิงคพัฒน์ พมพล539
นายธีระพงษ์ สืบโสดา529
นางศิราณี กุลฉวะ528
นายนิรันต์ คายเซ่า441
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย325

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์1758
นายศักดา สมัครสมาน1200
นายนิพนธ์ นิ่มนวล868
นายภิญโญ บัวตูม342
นายชัชนก ไทยเขียว300
นายศรีทอง เทียนศรี257
นายศักดา เข็มทอง135
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ106
นางสาวโสภา พานิชรัตน์30
นายรัตนะ พาเที่ยง13

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน1638
นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์485
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ378
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา297
นางวรรณา เข็มทอง286
นายปรีชา สำราญจิตต์274
นายคศิษฐ์ศักดิ์ จิตตรง157
นางสาวฉัตรกมล ยุทธนากร155
นางกิตติมา สุวรรณธาดา59
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ36

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด3447
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์3334
นายอิทธิพล เจริญเมือง3331
นางสาวรัตนา บุญพรม3232
นายวรัท สะอาด2243
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล2126
นางสาวนันทกา เอมรุจิ1859
นางสาววิศิษฎ์ พูลพฤกษ์1415
นางดาริกา เรืองภักดี1380
นางสาวรัตนา กสิวัตร1285

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล3496
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก2862
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา2746
นางสำเนา เจริญพงษ์2377
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี2240
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล2094
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์1280
นางสาวอมรประภา กระทอง896
นางสาวลินดา ผัดนารี745
นางสาวคุณากร เทาศิริ740

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th