E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์1848
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์1427
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร1199
นางสาวกานต์ชนก วุฒิ965
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์638
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง635
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์437
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา342
นายธานี ศิริสว่าง205
นางชณัฐา สุโข205

คณิตศาสตร์

นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1718
นางสาวพรทิพย์ หอมขจร1634
นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ1593
นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์1560
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี1372
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก1263
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล957
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์891
นายวิศรุต บัวตูม761
นายเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุล616

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ1871
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1332
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล1271
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ1009
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว947
นางธิติมา สิงห์ไชย921
นางกุลภัสสร์ สายทอง908
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง869
นางสาวสุกฤตา โสมล831
นางสาวบุญยานุช อนันต์758

สังคมศึกษา ฯ

นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี1136
นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์1018
นางอัญชลี เรืองไพศาล875
นางจิราพร บุญวาที362
นายนิรันต์ คายเซ่า327
นายธีระพงษ์ สืบโสดา298
นางศิราณี กุลฉวะ296
นางสาวอังคณา ฟูคณะ268
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย258
นายอำนาจ นารถมณี250

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์1209
นายนิพนธ์ นิ่มนวล425
นายภิญโญ บัวตูม335
นายพงษ์ศักดิ์ ผดุงนาม293
นายศรีทอง เทียนศรี189
นายศักดา เข็มทอง133
นายไพศาล ศิริโชติ128
นายศักดา สมัครสมาน128
นายชัยวัฒน์ คมขำ52
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ17

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน456
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา269
ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์ พุทธปสิทธิ์235
นางวรรณา เข็มทอง220
นายปรีชา สำราญจิตต์192
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ172
นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์75
นางกิตติมา สุวรรณธาดา57
นายกฤตธัช โยมญาติ11
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ7

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด1876
นายอิทธิพล เจริญเมือง1782
นางสาวรัตนา บุญพรม1598
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์1565
นางสาวนันทกา เอมรุจิ1327
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล1310
นางดาริกา เรืองภักดี1050
นางสาวรัตนา กสิวัตร1034
นายจารุพัฒน์ ลีละสุนทเลิศ803
นางบุศรา เมฆกมล770

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล1927
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก1830
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา1800
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล1322
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี1199
นางสำเนา เจริญพงษ์1167
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์642
นางสาวอมรประภา กระทอง412
นางสาวลินดา ผัดนารี394
นางพชรวรรณ ศิริไพศาลนันทกุล336

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th