E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์2957
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์2642
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร2139
นางสาวกานต์ชนก วุฒิ2093
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์1487
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์674
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง635
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา364
นางชณัฐา สุโข351
นางสาวอุษา  มะโนนึก247

คณิตศาสตร์

นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ2900
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี2384
นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์2124
นางสาวพรทิพย์ หอมขจร2068
นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1844
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก1762
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล1341
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์1073
นายวิศรุต บัวตูม986
นางสาวยุพิน ผลมาก922

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ2637
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว2013
นางธิติมา สิงห์ไชย2004
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล1915
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1648
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ1236
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง1130
นางสาวสุกฤตา โสมล1130
นางกุลภัสสร์ สายทอง1123
นางสาววนิสา สุขประเสริฐ892

สังคมศึกษา ฯ

นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์1731
นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี1581
นางจิราพร บุญวาที1129
นางอัญชลี เรืองไพศาล876
นางสาวอังคณา ฟูคณะ480
นางศิราณี กุลฉวะ476
นายธีระพงษ์ สืบโสดา447
นางสางอิงคพัฒน์ พมพล427
นายนิรันต์ คายเซ่า420
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย298

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์1758
นายศักดา สมัครสมาน1045
นายนิพนธ์ นิ่มนวล752
นายภิญโญ บัวตูม342
นายศรีทอง เทียนศรี257
นายชัชนก ไทยเขียว183
นายศักดา เข็มทอง135
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ95
นางสาวโสภา พานิชรัตน์30
นายรัตนะ พาเที่ยง4

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน1381
นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์411
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ332
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา297
นางวรรณา เข็มทอง266
นายปรีชา สำราญจิตต์251
นายคศิษฐ์ศักดิ์ จิตตรง103
นางกิตติมา สุวรรณธาดา57
นางสาวฉัตรกมล ยุทธนากร38
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ29

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด3234
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์3110
นางสาวรัตนา บุญพรม3044
นายอิทธิพล เจริญเมือง3006
นายวรัท สะอาด2012
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล1988
นางสาวนันทกา เอมรุจิ1848
นางดาริกา เรืองภักดี1316
นางสาวรัตนา กสิวัตร1249
นางสาววิศิษฎ์ พูลพฤกษ์1231

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล3277
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก2862
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา2578
นางสำเนา เจริญพงษ์2218
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล2094
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี2014
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์1154
นางสาวอมรประภา กระทอง833
นางสาวลินดา ผัดนารี716
นางสาวคุณากร เทาศิริ659

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th