E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์1043
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์747
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร698
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง632
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา325
นางสาวกานต์ชนก วุฒิ297
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์293
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์272
นายธานี ศิริสว่าง202
นางชณัฐา สุโข199

คณิตศาสตร์

นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1255
นางสาวพรทิพย์ หอมขจร1213
นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์1048
นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ1007
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก1001
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล781
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี754
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์592
นายวิศรุต บัวตูม571
นายกิตติพงศ์ นวนิจบำรุง546

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ1274
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1191
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ884
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว867
นางธิติมา สิงห์ไชย846
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล792
นางกุลภัสสร์ สายทอง787
นายสุชาติ กรดี689
นางสาวสุกฤตา โสมล672
นางสาวบุญยานุช อนันต์592

สังคมศึกษา ฯ

นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี855
นางอัญชลี เรืองไพศาล788
นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์457
นายนิรันต์ คายเซ่า271
นางจิราพร บุญวาที244
นายอำนาจ นารถมณี221
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย194
นางศิราณี กุลฉวะ194
นางสาวอังคณา ฟูคณะ187
นางศิริรัตน์ สิทธิปัญญา152

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์661
นายพงษ์ศักดิ์ ผดุงนาม293
นายภิญโญ บัวตูม249
นายนิพนธ์ นิ่มนวล195
นายศรีทอง เทียนศรี133
นายไพศาล ศิริโชติ128
นายศักดา เข็มทอง128
นายชัยวัฒน์ คมขำ52
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ17
นางสาวโสภา พานิชรัตน์8

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน227
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา176
นายปรีชา สำราญจิตต์166
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ87
นางวรรณา เข็มทอง64
นางกิตติมา สุวรรณธาดา56
นายกฤตธัช โยมญาติ5
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ2

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด1304
นายอิทธิพล เจริญเมือง1265
นางสาวรัตนา บุญพรม1077
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์1030
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล993
นางดาริกา เรืองภักดี899
นางสาวรัตนา กสิวัตร898
นายจารุพัฒน์ ลีละสุนทเลิศ803
นางสาวนันทกา เอมรุจิ778
นางบุศรา เมฆกมล670

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล1329
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก1286
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา1197
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล857
นางสำเนา เจริญพงษ์852
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี794
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์445
นางสาวลินดา ผัดนารี286
นางสาวคุณากร เทาศิริ221
นางพชรวรรณ ศิริไพศาลนันทกุล213

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th