E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์3288
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์2806
นางสาวกานต์ชนก วุฒิ2177
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร2139
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์1526
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์705
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง635
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา372
นางชณัฐา สุโข351
นางสาวอุษา  มะโนนึก329

คณิตศาสตร์

นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ3011
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี2384
นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์2178
นางสาวพรทิพย์ หอมขจร2133
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก1903
นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1858
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล1362
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์1293
นายวิศรุต บัวตูม1021
นางสาวยุพิน ผลมาก965

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ2687
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว2412
นางธิติมา สิงห์ไชย2032
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล1992
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1688
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ1269
นางสาวสุกฤตา โสมล1175
นางกุลภัสสร์ สายทอง1169
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง1163
นางสาววนิสา สุขประเสริฐ958

สังคมศึกษา ฯ

นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์1787
นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี1674
นางจิราพร บุญวาที1148
นางอัญชลี เรืองไพศาล876
นางสาวอังคณา ฟูคณะ538
นายธีระพงษ์ สืบโสดา512
นางสางอิงคพัฒน์ พมพล512
นางศิราณี กุลฉวะ510
นายนิรันต์ คายเซ่า430
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย308

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์1758
นายศักดา สมัครสมาน1084
นายนิพนธ์ นิ่มนวล811
นายภิญโญ บัวตูม342
นายชัชนก ไทยเขียว279
นายศรีทอง เทียนศรี257
นายศักดา เข็มทอง135
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ104
นางสาวโสภา พานิชรัตน์30
นายรัตนะ พาเที่ยง13

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน1610
นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์421
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ352
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา297
นางวรรณา เข็มทอง274
นายปรีชา สำราญจิตต์266
นายคศิษฐ์ศักดิ์ จิตตรง157
นางสาวฉัตรกมล ยุทธนากร78
นางกิตติมา สุวรรณธาดา57
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ29

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด3338
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์3221
นายอิทธิพล เจริญเมือง3200
นางสาวรัตนา บุญพรม3132
นายวรัท สะอาด2131
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล2052
นางสาวนันทกา เอมรุจิ1851
นางดาริกา เรืองภักดี1335
นางสาววิศิษฎ์ พูลพฤกษ์1319
นางสาวรัตนา กสิวัตร1257

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล3383
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก2862
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา2636
นางสำเนา เจริญพงษ์2273
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี2144
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล2094
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์1249
นางสาวอมรประภา กระทอง861
นางสาวลินดา ผัดนารี737
นางสาวคุณากร เทาศิริ720

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th