E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์2086
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์1716
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร1431
นางสาวกานต์ชนก วุฒิ1212
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์856
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง635
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์457
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา342
นางชณัฐา สุโข301
นายธานี ศิริสว่าง205

คณิตศาสตร์

นางสาวพรทิพย์ หอมขจร1828
นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ1824
นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1781
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี1608
นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์1565
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก1404
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล1016
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์919
นายวิศรุต บัวตูม804
นายเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุล735

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ2103
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล1481
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1375
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว1286
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ1065
นางธิติมา สิงห์ไชย947
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง940
นางกุลภัสสร์ สายทอง924
นางสาวสุกฤตา โสมล889
นางสาวบุญยานุช อนันต์829

สังคมศึกษา ฯ

นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์1249
นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี1246
นางอัญชลี เรืองไพศาล875
นางจิราพร บุญวาที737
นายธีระพงษ์ สืบโสดา345
นายนิรันต์ คายเซ่า339
นางศิราณี กุลฉวะ312
นางสาวอังคณา ฟูคณะ295
นางสางอิงคพัฒน์ พมพล285
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย264

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์1415
นายนิพนธ์ นิ่มนวล543
นายภิญโญ บัวตูม342
นายศักดา สมัครสมาน324
นายศรีทอง เทียนศรี221
นายศักดา เข็มทอง135
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ17
นางสาวโสภา พานิชรัตน์11

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน462
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา274
นางวรรณา เข็มทอง227
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ218
นายปรีชา สำราญจิตต์200
นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์200
นางกิตติมา สุวรรณธาดา57
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ15
นายกฤตธัช โยมญาติ11

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด2133
นายอิทธิพล เจริญเมือง2054
นางสาวรัตนา บุญพรม1920
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์1782
นางสาวนันทกา เอมรุจิ1546
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล1482
นางสาวรัตนา กสิวัตร1103
นางดาริกา เรืองภักดี1094
นายวรัท สะอาด913
นางสาววิศิษฎ์ พูลพฤกษ์786

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล2171
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก2097
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา2048
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล1483
นางสำเนา เจริญพงษ์1434
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี1357
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์691
นางสาวอมรประภา กระทอง559
นางสาวสมัชญา ช่างพาน439
นางสาวลินดา ผัดนารี400

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th