E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์2036
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์1650
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร1392
นางสาวกานต์ชนก วุฒิ1168
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์694
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง635
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์452
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา342
นางชณัฐา สุโข296
นายธานี ศิริสว่าง205

คณิตศาสตร์

นางสาวพรทิพย์ หอมขจร1818
นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ1784
นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1728
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี1568
นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์1565
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก1391
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล1009
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์915
นายวิศรุต บัวตูม799
นายเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุล655

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ2067
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล1443
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1366
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ1046
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว963
นางธิติมา สิงห์ไชย947
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง936
นางกุลภัสสร์ สายทอง924
นางสาวสุกฤตา โสมล879
นางสาวบุญยานุช อนันต์810

สังคมศึกษา ฯ

นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี1228
นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์1207
นางอัญชลี เรืองไพศาล875
นางจิราพร บุญวาที477
นายนิรันต์ คายเซ่า337
นายธีระพงษ์ สืบโสดา314
นางศิราณี กุลฉวะ304
นางสาวอังคณา ฟูคณะ289
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย261
นายอำนาจ นารถมณี256

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์1349
นายนิพนธ์ นิ่มนวล513
นายภิญโญ บัวตูม342
นายพงษ์ศักดิ์ ผดุงนาม293
นายศักดา สมัครสมาน265
นายศรีทอง เทียนศรี216
นายศักดา เข็มทอง135
นายไพศาล ศิริโชติ128
นายชัยวัฒน์ คมขำ52
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ17

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน462
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา274
ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์ พุทธปสิทธิ์242
นางวรรณา เข็มทอง226
นายปรีชา สำราญจิตต์198
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ179
นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์115
นางกิตติมา สุวรรณธาดา57
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ15
นายกฤตธัช โยมญาติ11

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด2096
นายอิทธิพล เจริญเมือง2030
นางสาวรัตนา บุญพรม1896
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์1748
นางสาวนันทกา เอมรุจิ1473
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล1460
นางสาวรัตนา กสิวัตร1096
นางดาริกา เรืองภักดี1086
นายวรัท สะอาด881
นายจารุพัฒน์ ลีละสุนทเลิศ803

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล2125
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก2037
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา1993
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล1483
นางสำเนา เจริญพงษ์1424
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี1316
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์677
นางสาวอมรประภา กระทอง548
นางสาวลินดา ผัดนารี400
นางพชรวรรณ ศิริไพศาลนันทกุล382

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th