E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์2708
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์2111
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร2039
นางสาวกานต์ชนก วุฒิ1830
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์1347
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง635
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์574
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา362
นางชณัฐา สุโข351
นายธานี ศิริสว่าง205

คณิตศาสตร์

นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ2443
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี2241
นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์2121
นางสาวพรทิพย์ หอมขจร2031
นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1813
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก1687
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล1159
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์1019
นายวิศรุต บัวตูม909
นายเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุล838

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ2540
นางธิติมา สิงห์ไชย1973
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว1946
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล1766
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1581
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ1203
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง1069
นางสาวสุกฤตา โสมล1041
นางกุลภัสสร์ สายทอง1013
นางสาววนิสา สุขประเสริฐ865

สังคมศึกษา ฯ

นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์1594
นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี1492
นางจิราพร บุญวาที1047
นางอัญชลี เรืองไพศาล876
นางศิราณี กุลฉวะ439
นางสาวอังคณา ฟูคณะ433
นายธีระพงษ์ สืบโสดา417
นายนิรันต์ คายเซ่า402
นางสางอิงคพัฒน์ พมพล380
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย291

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์1758
นายศักดา สมัครสมาน779
นายนิพนธ์ นิ่มนวล667
นายภิญโญ บัวตูม342
นายศรีทอง เทียนศรี251
นายชัชนก ไทยเขียว162
นายศักดา เข็มทอง135
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ79
นางสาวโสภา พานิชรัตน์29
นายรัตนะ พาเที่ยง2

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน1252
นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์326
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา296
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ274
นางวรรณา เข็มทอง263
นายปรีชา สำราญจิตต์237
นายคศิษฐ์ศักดิ์ จิตตรง73
นางกิตติมา สุวรรณธาดา57
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ29
นายกฤตธัช โยมญาติ12

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด2745
นายอิทธิพล เจริญเมือง2631
นางสาวรัตนา บุญพรม2565
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์2383
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล1860
นางสาวนันทกา เอมรุจิ1845
นายวรัท สะอาด1548
นางดาริกา เรืองภักดี1247
นางสาวรัตนา กสิวัตร1219
นางจำเรียง ไชยเจริญ1070

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล2794
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก2719
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา2423
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล1909
นางสำเนา เจริญพงษ์1879
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี1770
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์1094
นางสาวอมรประภา กระทอง771
นางสาวลินดา ผัดนารี669
นางสาวคุณากร เทาศิริ581

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th