E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์3498
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์3019
นางสาวกานต์ชนก วุฒิ2424
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร2139
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์1611
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์714
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง635
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา372
นางชณัฐา สุโข351
นางสาวอุษา  มะโนนึก343

คณิตศาสตร์

นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ3233
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี2384
นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์2191
นางสาวพรทิพย์ หอมขจร2169
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก1959
นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1896
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล1438
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์1375
นายวิศรุต บัวตูม1095
นางสาวยุพิน ผลมาก1071

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ2814
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว2451
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล2106
นางธิติมา สิงห์ไชย2064
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1774
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ1329
นางสาวสุกฤตา โสมล1261
นางกุลภัสสร์ สายทอง1250
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง1229
นางสาววนิสา สุขประเสริฐ989

สังคมศึกษา ฯ

นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์1955
นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี1740
นางจิราพร บุญวาที1185
นางอัญชลี เรืองไพศาล876
นางสาวสุวิมล ถนอมจิต597
นางสางอิงคพัฒน์ พมพล547
นางศิราณี กุลฉวะ545
นายธีระพงษ์ สืบโสดา543
นายนิรันต์ คายเซ่า444
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย329

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์1758
นายศักดา สมัครสมาน1303
นายนิพนธ์ นิ่มนวล896
นายชัชนก ไทยเขียว344
นายภิญโญ บัวตูม342
นายศรีทอง เทียนศรี257
นายศักดา เข็มทอง135
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ114
นางสาวโสภา พานิชรัตน์30
นายรัตนะ พาเที่ยง19

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน1650
นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์521
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ406
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา297
นางวรรณา เข็มทอง287
นายปรีชา สำราญจิตต์279
นางสาวฉัตรกมล ยุทธนากร193
นายคศิษฐ์ศักดิ์ จิตตรง157
นางกิตติมา สุวรรณธาดา60
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ42

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด3547
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์3435
นายอิทธิพล เจริญเมือง3421
นางสาวรัตนา บุญพรม3318
นายวรัท สะอาด2350
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล2174
นางสาวนันทกา เอมรุจิ1860
นางสาววิศิษฎ์ พูลพฤกษ์1484
นางดาริกา เรืองภักดี1405
นางสาวรัตนา กสิวัตร1300

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล3600
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก2862
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา2799
นางสำเนา เจริญพงษ์2386
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี2315
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล2095
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์1324
นางสาวอมรประภา กระทอง940
นางสาวลินดา ผัดนารี749
นางสาวคุณากร เทาศิริ744

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th