E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์3294
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์2842
นางสาวกานต์ชนก วุฒิ2236
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร2139
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์1527
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์705
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง635
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา372
นางชณัฐา สุโข351
นางสาวอุษา  มะโนนึก329

คณิตศาสตร์

นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ3052
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี2384
นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์2180
นางสาวพรทิพย์ หอมขจร2133
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก1909
นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1863
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล1382
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์1311
นายวิศรุต บัวตูม1029
นางสาวยุพิน ผลมาก982

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ2716
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว2415
นางธิติมา สิงห์ไชย2033
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล2010
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1696
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ1270
นางสาวสุกฤตา โสมล1188
นางกุลภัสสร์ สายทอง1174
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง1170
นางสาววนิสา สุขประเสริฐ962

สังคมศึกษา ฯ

นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์1817
นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี1685
นางจิราพร บุญวาที1150
นางอัญชลี เรืองไพศาล876
นางสาวสุวิมล ถนอมจิต543
นายธีระพงษ์ สืบโสดา519
นางสางอิงคพัฒน์ พมพล516
นางศิราณี กุลฉวะ513
นายนิรันต์ คายเซ่า430
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย316

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์1758
นายศักดา สมัครสมาน1125
นายนิพนธ์ นิ่มนวล830
นายภิญโญ บัวตูม342
นายชัชนก ไทยเขียว279
นายศรีทอง เทียนศรี257
นายศักดา เข็มทอง135
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ104
นางสาวโสภา พานิชรัตน์30
นายรัตนะ พาเที่ยง13

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน1610
นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์431
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ352
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา297
นางวรรณา เข็มทอง276
นายปรีชา สำราญจิตต์269
นายคศิษฐ์ศักดิ์ จิตตรง157
นางสาวฉัตรกมล ยุทธนากร100
นางกิตติมา สุวรรณธาดา59
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ36

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด3369
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์3258
นายอิทธิพล เจริญเมือง3248
นางสาวรัตนา บุญพรม3163
นายวรัท สะอาด2168
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล2083
นางสาวนันทกา เอมรุจิ1857
นางสาววิศิษฎ์ พูลพฤกษ์1353
นางดาริกา เรืองภักดี1339
นางสาวรัตนา กสิวัตร1262

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล3420
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก2862
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา2680
นางสำเนา เจริญพงษ์2337
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี2182
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล2094
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์1261
นางสาวอมรประภา กระทอง868
นางสาวลินดา ผัดนารี737
นางสาวคุณากร เทาศิริ723

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th