E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์2851
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์2359
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร2139
นางสาวกานต์ชนก วุฒิ1975
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์1407
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง635
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์625
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา362
นางชณัฐา สุโข351
นางสาวอุษา  มะโนนึก231

คณิตศาสตร์

นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ2587
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี2384
นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์2122
นางสาวพรทิพย์ หอมขจร2059
นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1817
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก1698
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล1288
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์1039
นายวิศรุต บัวตูม949
นายเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุล877

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ2576
นางธิติมา สิงห์ไชย1994
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว1992
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล1823
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1621
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ1215
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง1092
นางสาวสุกฤตา โสมล1088
นางกุลภัสสร์ สายทอง1033
นางสาววนิสา สุขประเสริฐ891

สังคมศึกษา ฯ

นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์1639
นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี1529
นางจิราพร บุญวาที1091
นางอัญชลี เรืองไพศาล876
นางสาวอังคณา ฟูคณะ458
นางศิราณี กุลฉวะ457
นายธีระพงษ์ สืบโสดา429
นายนิรันต์ คายเซ่า415
นางสางอิงคพัฒน์ พมพล399
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย296

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์1758
นายศักดา สมัครสมาน918
นายนิพนธ์ นิ่มนวล699
นายภิญโญ บัวตูม342
นายศรีทอง เทียนศรี257
นายชัชนก ไทยเขียว178
นายศักดา เข็มทอง135
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ91
นางสาวโสภา พานิชรัตน์30
นายรัตนะ พาเที่ยง4

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน1359
นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์364
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ312
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา297
นางวรรณา เข็มทอง266
นายปรีชา สำราญจิตต์247
นายคศิษฐ์ศักดิ์ จิตตรง82
นางกิตติมา สุวรรณธาดา57
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ29
นายกฤตธัช โยมญาติ12

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด2895
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์2864
นายอิทธิพล เจริญเมือง2781
นางสาวรัตนา บุญพรม2707
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล1907
นางสาวนันทกา เอมรุจิ1846
นายวรัท สะอาด1700
นางดาริกา เรืองภักดี1278
นางสาวรัตนา กสิวัตร1235
นางสาววิศิษฎ์ พูลพฤกษ์1122

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล2945
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก2862
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา2500
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล2090
นางสำเนา เจริญพงษ์2027
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี1820
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์1132
นางสาวอมรประภา กระทอง802
นางสาวลินดา ผัดนารี709
นางสาวคุณากร เทาศิริ652

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th