E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์2851
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์2351
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร2135
นางสาวกานต์ชนก วุฒิ1973
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์1404
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง635
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์620
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา362
นางชณัฐา สุโข351
นายธานี ศิริสว่าง205

คณิตศาสตร์

นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ2585
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี2383
นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์2122
นางสาวพรทิพย์ หอมขจร2054
นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1816
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก1697
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล1287
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์1036
นายวิศรุต บัวตูม944
นายเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุล874

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ2571
นางธิติมา สิงห์ไชย1985
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว1963
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล1816
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1610
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ1213
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง1088
นางสาวสุกฤตา โสมล1083
นางกุลภัสสร์ สายทอง1032
นางสาววนิสา สุขประเสริฐ889

สังคมศึกษา ฯ

นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์1632
นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี1522
นางจิราพร บุญวาที1078
นางอัญชลี เรืองไพศาล876
นางศิราณี กุลฉวะ452
นางสาวอังคณา ฟูคณะ452
นายธีระพงษ์ สืบโสดา424
นายนิรันต์ คายเซ่า406
นางสางอิงคพัฒน์ พมพล399
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย296

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์1758
นายศักดา สมัครสมาน910
นายนิพนธ์ นิ่มนวล696
นายภิญโญ บัวตูม342
นายศรีทอง เทียนศรี257
นายชัชนก ไทยเขียว170
นายศักดา เข็มทอง135
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ91
นางสาวโสภา พานิชรัตน์30
นายรัตนะ พาเที่ยง4

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน1359
นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์342
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ311
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา297
นางวรรณา เข็มทอง266
นายปรีชา สำราญจิตต์247
นายคศิษฐ์ศักดิ์ จิตตรง80
นางกิตติมา สุวรรณธาดา57
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ29
นายกฤตธัช โยมญาติ12

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด2889
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์2855
นายอิทธิพล เจริญเมือง2780
นางสาวรัตนา บุญพรม2704
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล1901
นางสาวนันทกา เอมรุจิ1846
นายวรัท สะอาด1692
นางดาริกา เรืองภักดี1274
นางสาวรัตนา กสิวัตร1234
นางสาววิศิษฎ์ พูลพฤกษ์1120

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล2937
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก2833
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา2490
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล2089
นางสำเนา เจริญพงษ์2021
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี1817
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์1104
นางสาวอมรประภา กระทอง797
นางสาวลินดา ผัดนารี679
นางสาวคุณากร เทาศิริ583

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th