E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์1974
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์1561
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร1312
นางสาวกานต์ชนก วุฒิ1092
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์643
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง635
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์439
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา342
นางชณัฐา สุโข251
นายธานี ศิริสว่าง205

คณิตศาสตร์

นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1722
นางสาวพรทิพย์ หอมขจร1716
นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ1691
นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์1560
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี1490
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก1385
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล986
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์908
นายวิศรุต บัวตูม791
นายเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุล632

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ1982
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล1380
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1357
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ1009
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว954
นางธิติมา สิงห์ไชย936
นางกุลภัสสร์ สายทอง910
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง905
นางสาวสุกฤตา โสมล857
นางสาวบุญยานุช อนันต์773

สังคมศึกษา ฯ

นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี1209
นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์1134
นางอัญชลี เรืองไพศาล875
นางจิราพร บุญวาที422
นายนิรันต์ คายเซ่า334
นายธีระพงษ์ สืบโสดา305
นางศิราณี กุลฉวะ298
นางสาวอังคณา ฟูคณะ276
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย260
นายอำนาจ นารถมณี254

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์1284
นายนิพนธ์ นิ่มนวล471
นายภิญโญ บัวตูม339
นายพงษ์ศักดิ์ ผดุงนาม293
นายศรีทอง เทียนศรี215
นายศักดา สมัครสมาน214
นายศักดา เข็มทอง134
นายไพศาล ศิริโชติ128
นายชัยวัฒน์ คมขำ52
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ17

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน460
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา269
ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์ พุทธปสิทธิ์242
นางวรรณา เข็มทอง224
นายปรีชา สำราญจิตต์193
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ173
นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์100
นางกิตติมา สุวรรณธาดา57
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ15
นายกฤตธัช โยมญาติ11

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด2018
นายอิทธิพล เจริญเมือง1925
นางสาวรัตนา บุญพรม1773
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์1663
นางสาวนันทกา เอมรุจิ1415
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล1400
นางสาวรัตนา กสิวัตร1072
นางดาริกา เรืองภักดี1069
นายจารุพัฒน์ ลีละสุนทเลิศ803
นายวรัท สะอาด795

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล2031
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก1965
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา1892
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล1331
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี1254
นางสำเนา เจริญพงษ์1248
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์663
นางสาวอมรประภา กระทอง482
นางสาวลินดา ผัดนารี396
นางพชรวรรณ ศิริไพศาลนันทกุล349

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th