E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์2462
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์2031
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร1814
นางสาวกานต์ชนก วุฒิ1583
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์1097
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง635
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์462
นางชณัฐา สุโข351
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา347
นายธานี ศิริสว่าง205

คณิตศาสตร์

นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ2199
นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์2094
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี1993
นางสาวพรทิพย์ หอมขจร1983
นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1790
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก1571
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล1064
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์963
นายวิศรุต บัวตูม841
นายเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุล781

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ2409
นางธิติมา สิงห์ไชย1918
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล1649
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1408
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว1308
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ1099
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง1001
นางกุลภัสสร์ สายทอง962
นางสาวสุกฤตา โสมล953
นางสาวสุณัชชา เดชสุภา854

สังคมศึกษา ฯ

นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์1444
นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี1342
นางอัญชลี เรืองไพศาล875
นางจิราพร บุญวาที817
นายนิรันต์ คายเซ่า378
นายธีระพงษ์ สืบโสดา367
นางสาวอังคณา ฟูคณะ354
นางสางอิงคพัฒน์ พมพล349
นางศิราณี กุลฉวะ339
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย280

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์1673
นายนิพนธ์ นิ่มนวล615
นายศักดา สมัครสมาน567
นายภิญโญ บัวตูม342
นายศรีทอง เทียนศรี227
นายศักดา เข็มทอง135
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ45
นายชัชนก ไทยเขียว38
นางสาวโสภา พานิชรัตน์29
นายรัตนะ พาเที่ยง2

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน512
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา276
นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์271
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ233
นางวรรณา เข็มทอง232
นายปรีชา สำราญจิตต์214
นางกิตติมา สุวรรณธาดา57
นายคศิษฐ์ศักดิ์ จิตตรง47
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ17
นายกฤตธัช โยมญาติ11

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด2499
นายอิทธิพล เจริญเมือง2407
นางสาวรัตนา บุญพรม2318
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์2127
นางสาวนันทกา เอมรุจิ1766
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล1740
นายวรัท สะอาด1310
นางดาริกา เรืองภักดี1169
นางสาวรัตนา กสิวัตร1154
นางสาววิศิษฎ์ พูลพฤกษ์909

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล2550
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก2472
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา2250
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล1721
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี1667
นางสำเนา เจริญพงษ์1550
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์796
นางสาวอมรประภา กระทอง689
นางพชรวรรณ ศิริไพศาลนันทกุล461
นางสาวสมัชญา ช่างพาน455

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th