E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์2513
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์2031
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร1861
นางสาวกานต์ชนก วุฒิ1634
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์1238
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง635
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์543
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา355
นางชณัฐา สุโข351
นายธานี ศิริสว่าง205

คณิตศาสตร์

นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ2252
นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์2118
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี2037
นางสาวพรทิพย์ หอมขจร2010
นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1798
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก1635
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล1082
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์975
นายวิศรุต บัวตูม880
นายเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุล793

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ2439
นางธิติมา สิงห์ไชย1961
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว1919
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล1687
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1529
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ1164
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง1022
นางสาวสุกฤตา โสมล973
นางกุลภัสสร์ สายทอง964
นางสาวสุณัชชา เดชสุภา854

สังคมศึกษา ฯ

นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์1473
นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี1413
นางจิราพร บุญวาที955
นางอัญชลี เรืองไพศาล876
นายธีระพงษ์ สืบโสดา407
นางศิราณี กุลฉวะ387
นายนิรันต์ คายเซ่า386
นางสาวอังคณา ฟูคณะ369
นางสางอิงคพัฒน์ พมพล365
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย283

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์1712
นายนิพนธ์ นิ่มนวล627
นายศักดา สมัครสมาน593
นายภิญโญ บัวตูม342
นายศรีทอง เทียนศรี234
นายศักดา เข็มทอง135
นายชัชนก ไทยเขียว113
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ59
นางสาวโสภา พานิชรัตน์29
นายรัตนะ พาเที่ยง2

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน1083
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา290
นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์281
นางวรรณา เข็มทอง255
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ245
นายปรีชา สำราญจิตต์223
นายคศิษฐ์ศักดิ์ จิตตรง61
นางกิตติมา สุวรรณธาดา57
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ24
นายกฤตธัช โยมญาติ11

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด2550
นายอิทธิพล เจริญเมือง2437
นางสาวรัตนา บุญพรม2365
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์2188
นางสาวนันทกา เอมรุจิ1807
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล1763
นายวรัท สะอาด1343
นางสาวรัตนา กสิวัตร1191
นางดาริกา เรืองภักดี1187
นางจำเรียง ไชยเจริญ990

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล2597
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก2523
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา2265
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล1774
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี1713
นางสำเนา เจริญพงษ์1683
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์1069
นางสาวอมรประภา กระทอง714
นางสาวลินดา ผัดนารี662
นางสาวคุณากร เทาศิริ566

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th