E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์3597
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์3121
นางสาวกานต์ชนก วุฒิ2522
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร2139
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์1639
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์716
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง635
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา372
นางสาวอุษา  มะโนนึก365
นางชณัฐา สุโข351

คณิตศาสตร์

นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ3289
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี2384
นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์2191
นางสาวพรทิพย์ หอมขจร2175
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก1992
นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1902
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล1447
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์1421
นายวิศรุต บัวตูม1128
นางสาวยุพิน ผลมาก1098

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ2869
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว2459
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล2133
นางธิติมา สิงห์ไชย2074
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1808
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ1351
นางสาวสุกฤตา โสมล1295
นางกุลภัสสร์ สายทอง1265
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง1258
นายจุมพล ภักวิลัย1008

สังคมศึกษา ฯ

นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์2006
นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี1753
นางจิราพร บุญวาที1191
นางอัญชลี เรืองไพศาล876
นางสาวสุวิมล ถนอมจิต606
นายธีระพงษ์ สืบโสดา563
นางสางอิงคพัฒน์ พมพล559
นางศิราณี กุลฉวะ554
นายนิรันต์ คายเซ่า449
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย330

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์1758
นายศักดา สมัครสมาน1401
นายนิพนธ์ นิ่มนวล917
นายชัชนก ไทยเขียว347
นายภิญโญ บัวตูม342
นายศรีทอง เทียนศรี257
นายศักดา เข็มทอง135
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ115
นางสาวโสภา พานิชรัตน์30
นายรัตนะ พาเที่ยง29

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน1650
นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์537
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ409
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา297
นางวรรณา เข็มทอง287
นายปรีชา สำราญจิตต์283
นางสาวฉัตรกมล ยุทธนากร232
นายคศิษฐ์ศักดิ์ จิตตรง157
นางกิตติมา สุวรรณธาดา60
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ43

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด3641
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์3530
นายอิทธิพล เจริญเมือง3481
นางสาวรัตนา บุญพรม3428
นายวรัท สะอาด2440
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล2218
นางสาวนันทกา เอมรุจิ1933
นางสาววิศิษฎ์ พูลพฤกษ์1536
นางดาริกา เรืองภักดี1433
นางสาวรัตนา กสิวัตร1334

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล3700
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา2865
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก2862
นางสำเนา เจริญพงษ์2386
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี2383
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล2095
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์1341
นางสาวอมรประภา กระทอง967
นางสาวคุณากร เทาศิริ758
นางสาวลินดา ผัดนารี753

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th