E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์1690
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์1362
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร1041
นางสาวกานต์ชนก วุฒิ815
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง635
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์608
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์435
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา338
นายธานี ศิริสว่าง205
นางชณัฐา สุโข204

คณิตศาสตร์

นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1695
นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์1560
นางสาวพรทิพย์ หอมขจร1466
นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ1428
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี1204
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก1109
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล930
นายวิศรุต บัวตูม681
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์646
นายเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุล591

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ1711
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1286
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล1126
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ958
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว916
นางธิติมา สิงห์ไชย902
นางกุลภัสสร์ สายทอง885
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง810
นางสาวสุกฤตา โสมล805
นางสาวบุญยานุช อนันต์736

สังคมศึกษา ฯ

นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี1040
นางอัญชลี เรืองไพศาล875
นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์851
นางจิราพร บุญวาที331
นายนิรันต์ คายเซ่า315
นายธีระพงษ์ สืบโสดา294
นางศิราณี กุลฉวะ291
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย254
นางสาวอังคณา ฟูคณะ251
นายอำนาจ นารถมณี247

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์1042
นายนิพนธ์ นิ่มนวล392
นายภิญโญ บัวตูม335
นายพงษ์ศักดิ์ ผดุงนาม293
นายศรีทอง เทียนศรี175
นายศักดา เข็มทอง133
นายไพศาล ศิริโชติ128
นายชัยวัฒน์ คมขำ52
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ17
นายศักดา สมัครสมาน8

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน456
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา269
ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์ พุทธปสิทธิ์232
นางวรรณา เข็มทอง206
นายปรีชา สำราญจิตต์190
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ164
นางกิตติมา สุวรรณธาดา57
นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์24
นายกฤตธัช โยมญาติ5
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ4

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด1743
นายอิทธิพล เจริญเมือง1607
นางสาวรัตนา บุญพรม1520
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์1407
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล1218
นางสาวนันทกา เอมรุจิ1163
นางดาริกา เรืองภักดี1012
นางสาวรัตนา กสิวัตร1001
นายจารุพัฒน์ ลีละสุนทเลิศ803
นางบุศรา เมฆกมล770

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล1764
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก1703
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา1661
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล1165
นางสำเนา เจริญพงษ์1124
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี1078
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์557
นางสาวลินดา ผัดนารี386
นางสาวสมัชญา ช่างพาน295
นางพชรวรรณ ศิริไพศาลนันทกุล286

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th