E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์2878
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์2458
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร2139
นางสาวกานต์ชนก วุฒิ2056
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์1425
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง635
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์630
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา362
นางชณัฐา สุโข351
นางสาวอุษา  มะโนนึก241

คณิตศาสตร์

นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ2669
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี2384
นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์2122
นางสาวพรทิพย์ หอมขจร2059
นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1830
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก1716
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล1309
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์1046
นายวิศรุต บัวตูม955
นางสาวยุพิน ผลมาก882

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ2587
นางธิติมา สิงห์ไชย1994
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว1992
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล1845
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1625
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ1215
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง1105
นางกุลภัสสร์ สายทอง1094
นางสาวสุกฤตา โสมล1088
นางสาววนิสา สุขประเสริฐ891

สังคมศึกษา ฯ

นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์1673
นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี1541
นางจิราพร บุญวาที1098
นางอัญชลี เรืองไพศาล876
นางสาวอังคณา ฟูคณะ466
นางศิราณี กุลฉวะ457
นายธีระพงษ์ สืบโสดา439
นายนิรันต์ คายเซ่า415
นางสางอิงคพัฒน์ พมพล404
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย296

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์1758
นายศักดา สมัครสมาน958
นายนิพนธ์ นิ่มนวล708
นายภิญโญ บัวตูม342
นายศรีทอง เทียนศรี257
นายชัชนก ไทยเขียว178
นายศักดา เข็มทอง135
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ91
นางสาวโสภา พานิชรัตน์30
นายรัตนะ พาเที่ยง4

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน1359
นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์381
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ318
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา297
นางวรรณา เข็มทอง266
นายปรีชา สำราญจิตต์247
นายคศิษฐ์ศักดิ์ จิตตรง84
นางกิตติมา สุวรรณธาดา57
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ29
นายกฤตธัช โยมญาติ12

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด2987
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์2956
นายอิทธิพล เจริญเมือง2879
นางสาวรัตนา บุญพรม2790
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล1929
นางสาวนันทกา เอมรุจิ1848
นายวรัท สะอาด1780
นางดาริกา เรืองภักดี1283
นางสาวรัตนา กสิวัตร1241
นางสาววิศิษฎ์ พูลพฤกษ์1154

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล3037
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก2862
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา2523
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล2092
นางสำเนา เจริญพงษ์2077
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี1875
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์1132
นางสาวอมรประภา กระทอง813
นางสาวลินดา ผัดนารี710
นางสาวคุณากร เทาศิริ653

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th