E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์1744
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์1422
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร1106
นางสาวกานต์ชนก วุฒิ895
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์635
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง635
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์435
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา340
นายธานี ศิริสว่าง205
นางชณัฐา สุโข204

คณิตศาสตร์

นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1715
นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์1560
นางสาวพรทิพย์ หอมขจร1543
นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ1496
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี1287
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก1148
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล945
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์863
นายวิศรุต บัวตูม710
นายเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุล608

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ1789
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1301
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล1197
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ968
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว944
นางธิติมา สิงห์ไชย920
นางกุลภัสสร์ สายทอง892
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง851
นางสาวสุกฤตา โสมล827
นางสาวบุญยานุช อนันต์753

สังคมศึกษา ฯ

นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี1093
นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์928
นางอัญชลี เรืองไพศาล875
นางจิราพร บุญวาที355
นายนิรันต์ คายเซ่า323
นายธีระพงษ์ สืบโสดา297
นางศิราณี กุลฉวะ295
นางสาวอังคณา ฟูคณะ264
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย258
นายอำนาจ นารถมณี250

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์1127
นายนิพนธ์ นิ่มนวล405
นายภิญโญ บัวตูม335
นายพงษ์ศักดิ์ ผดุงนาม293
นายศรีทอง เทียนศรี187
นายศักดา เข็มทอง133
นายไพศาล ศิริโชติ128
นายศักดา สมัครสมาน75
นายชัยวัฒน์ คมขำ52
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ17

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน456
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา269
ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์ พุทธปสิทธิ์235
นางวรรณา เข็มทอง219
นายปรีชา สำราญจิตต์190
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ172
นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์66
นางกิตติมา สุวรรณธาดา57
นายกฤตธัช โยมญาติ11
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ7

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด1820
นายอิทธิพล เจริญเมือง1759
นางสาวรัตนา บุญพรม1580
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์1485
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล1261
นางสาวนันทกา เอมรุจิ1224
นางดาริกา เรืองภักดี1036
นางสาวรัตนา กสิวัตร1022
นายจารุพัฒน์ ลีละสุนทเลิศ803
นางบุศรา เมฆกมล770

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล1837
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก1753
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา1748
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล1165
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี1147
นางสำเนา เจริญพงษ์1138
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์611
นางสาวลินดา ผัดนารี392
นางสาวอมรประภา กระทอง328
นางพชรวรรณ ศิริไพศาลนันทกุล313

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th