E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์687
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์649
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร611
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง585
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา325
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์264
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์225
นายธานี ศิริสว่าง201
นางชณัฐา สุโข199
นางสุดา เวชกรรม190

คณิตศาสตร์

นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1185
นางสาวพรทิพย์ หอมขจร1108
นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์1039
นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ898
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก892
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล696
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี680
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์569
นายวิศรุต บัวตูม541
นายกิตติพงศ์ นวนิจบำรุง535

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ1177
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1141
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ864
นางธิติมา สิงห์ไชย834
นางกุลภัสสร์ สายทอง730
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว708
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล703
นายสุชาติ กรดี681
นางสาวสุกฤตา โสมล590
นางสาวบุญยานุช อนันต์539

สังคมศึกษา ฯ

นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี805
นางอัญชลี เรืองไพศาล775
นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์349
นายนิรันต์ คายเซ่า253
นางจิราพร บุญวาที226
นายอำนาจ นารถมณี211
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย179
นางศิราณี กุลฉวะ171
นางสาวอังคณา ฟูคณะ154
นางศิริรัตน์ สิทธิปัญญา145

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์562
นายพงษ์ศักดิ์ ผดุงนาม293
นายภิญโญ บัวตูม248
นายนิพนธ์ นิ่มนวล135
นายศรีทอง เทียนศรี132
นายไพศาล ศิริโชติ128
นายศักดา เข็มทอง127
นายชัยวัฒน์ คมขำ52
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ17
นางสาวโสภา พานิชรัตน์8

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน225
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา174
นายปรีชา สำราญจิตต์164
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ73
นางวรรณา เข็มทอง64
นางกิตติมา สุวรรณธาดา56
นายกฤตธัช โยมญาติ5
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ2

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด1207
นายอิทธิพล เจริญเมือง1161
นางสาวรัตนา บุญพรม994
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล918
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์916
นางสาวรัตนา กสิวัตร866
นางดาริกา เรืองภักดี845
นายจารุพัฒน์ ลีละสุนทเลิศ758
นางบุศรา เมฆกมล630
นางสาวนันทกา เอมรุจิ595

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล1220
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก1211
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา1149
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล784
นางสำเนา เจริญพงษ์748
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี696
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์382
นางสาวลินดา ผัดนารี285
นางสาวคุณากร เทาศิริ209
นางพชรวรรณ ศิริไพศาลนันทกุล199

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th