E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์2154
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์1717
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร1505
นางสาวกานต์ชนก วุฒิ1274
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์994
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง635
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์457
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา342
นางชณัฐา สุโข313
นายธานี ศิริสว่าง205

คณิตศาสตร์

นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์2091
นางสาวพรทิพย์ หอมขจร1933
นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ1851
นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1782
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี1683
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก1415
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล1024
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์934
นายวิศรุต บัวตูม805
นายเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุล740

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ2176
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล1537
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1382
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว1289
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ1086
นางธิติมา สิงห์ไชย955
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง949
นางกุลภัสสร์ สายทอง924
นางสาวสุกฤตา โสมล910
นางสาวบุญยานุช อนันต์842

สังคมศึกษา ฯ

นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์1324
นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี1299
นางอัญชลี เรืองไพศาล875
นางจิราพร บุญวาที785
นายธีระพงษ์ สืบโสดา345
นายนิรันต์ คายเซ่า342
นางสาวอังคณา ฟูคณะ318
นางศิราณี กุลฉวะ313
นางสางอิงคพัฒน์ พมพล305
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย264

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์1481
นายนิพนธ์ นิ่มนวล556
นายศักดา สมัครสมาน392
นายภิญโญ บัวตูม342
นายศรีทอง เทียนศรี222
นายศักดา เข็มทอง135
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ28
นางสาวโสภา พานิชรัตน์27

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน468
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา274
นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์235
นางวรรณา เข็มทอง229
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ219
นายปรีชา สำราญจิตต์200
นางกิตติมา สุวรรณธาดา57
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ15
นายกฤตธัช โยมญาติ11

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด2208
นายอิทธิพล เจริญเมือง2099
นางสาวรัตนา บุญพรม2012
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์1862
นางสาวนันทกา เอมรุจิ1607
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล1600
นางสาวรัตนา กสิวัตร1122
นางดาริกา เรืองภักดี1116
นายวรัท สะอาด993
นางสาววิศิษฎ์ พูลพฤกษ์831

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล2245
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก2160
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา2123
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล1536
นางสำเนา เจริญพงษ์1508
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี1433
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์735
นางสาวอมรประภา กระทอง606
นางสาวสมัชญา ช่างพาน444
นางพชรวรรณ ศิริไพศาลนันทกุล405

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th