E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์2214
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์1883
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร1583
นางสาวกานต์ชนก วุฒิ1317
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์1084
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง635
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์460
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา342
นางชณัฐา สุโข331
นายธานี ศิริสว่าง205

คณิตศาสตร์

นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์2091
นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ1987
นางสาวพรทิพย์ หอมขจร1947
นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1783
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี1761
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก1435
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล1034
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์941
นายวิศรุต บัวตูม830
นายเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุล749

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ2290
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล1570
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1399
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว1298
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ1097
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง976
นางธิติมา สิงห์ไชย956
นางกุลภัสสร์ สายทอง935
นางสาวสุกฤตา โสมล926
นางสาวบุญยานุช อนันต์849

สังคมศึกษา ฯ

นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์1384
นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี1312
นางอัญชลี เรืองไพศาล875
นางจิราพร บุญวาที792
นายธีระพงษ์ สืบโสดา352
นายนิรันต์ คายเซ่า348
นางสาวอังคณา ฟูคณะ331
นางศิราณี กุลฉวะ316
นางสางอิงคพัฒน์ พมพล310
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย266

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์1557
นายนิพนธ์ นิ่มนวล582
นายศักดา สมัครสมาน471
นายภิญโญ บัวตูม342
นายศรีทอง เทียนศรี224
นายศักดา เข็มทอง135
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ37
นางสาวโสภา พานิชรัตน์28
นายชัชนก ไทยเขียว15

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน468
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา274
นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์255
นางวรรณา เข็มทอง231
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ222
นายปรีชา สำราญจิตต์207
นางกิตติมา สุวรรณธาดา57
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ15
นายกฤตธัช โยมญาติ11

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด2286
นายอิทธิพล เจริญเมือง2222
นางสาวรัตนา บุญพรม2102
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์1941
นางสาวนันทกา เอมรุจิ1692
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล1671
นางสาวรัตนา กสิวัตร1132
นางดาริกา เรืองภักดี1131
นายวรัท สะอาด1078
นางสาววิศิษฎ์ พูลพฤกษ์856

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล2358
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก2251
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา2182
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล1614
นางสำเนา เจริญพงษ์1528
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี1523
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์761
นางสาวอมรประภา กระทอง625
นางสาวสมัชญา ช่างพาน449
นางพชรวรรณ ศิริไพศาลนันทกุล424

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th