E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์2541
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์2032
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร1889
นางสาวกานต์ชนก วุฒิ1670
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์1249
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง635
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์544
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา360
นางชณัฐา สุโข351
นายธานี ศิริสว่าง205

คณิตศาสตร์

นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ2287
นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์2118
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี2074
นางสาวพรทิพย์ หอมขจร2018
นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1801
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก1652
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล1099
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์986
นายวิศรุต บัวตูม896
นายเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุล799

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ2464
นางธิติมา สิงห์ไชย1963
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว1931
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล1707
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1552
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ1190
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง1038
นางสาวสุกฤตา โสมล985
นางกุลภัสสร์ สายทอง984
นางสาวสุณัชชา เดชสุภา854

สังคมศึกษา ฯ

นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์1500
นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี1444
นางจิราพร บุญวาที1008
นางอัญชลี เรืองไพศาล876
นายธีระพงษ์ สืบโสดา407
นางสาวอังคณา ฟูคณะ404
นางศิราณี กุลฉวะ396
นายนิรันต์ คายเซ่า392
นางสางอิงคพัฒน์ พมพล372
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย290

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์1758
นายนิพนธ์ นิ่มนวล637
นายศักดา สมัครสมาน623
นายภิญโญ บัวตูม342
นายศรีทอง เทียนศรี241
นายชัชนก ไทยเขียว140
นายศักดา เข็มทอง135
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ62
นางสาวโสภา พานิชรัตน์29
นายรัตนะ พาเที่ยง2

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน1111
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา296
นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์287
นางวรรณา เข็มทอง255
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ252
นายปรีชา สำราญจิตต์234
นายคศิษฐ์ศักดิ์ จิตตรง66
นางกิตติมา สุวรรณธาดา57
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ29
นายกฤตธัช โยมญาติ12

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด2579
นายอิทธิพล เจริญเมือง2479
นางสาวรัตนา บุญพรม2404
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์2219
นางสาวนันทกา เอมรุจิ1843
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล1784
นายวรัท สะอาด1383
นางดาริกา เรืองภักดี1203
นางสาวรัตนา กสิวัตร1199
นางจำเรียง ไชยเจริญ1024

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล2633
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก2555
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา2289
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล1814
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี1723
นางสำเนา เจริญพงษ์1716
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์1075
นางสาวอมรประภา กระทอง725
นางสาวลินดา ผัดนารี662
นางสาวคุณากร เทาศิริ572

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th