E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์3369
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์2890
นางสาวกานต์ชนก วุฒิ2290
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร2139
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์1568
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์708
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง635
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา372
นางชณัฐา สุโข351
นางสาวอุษา  มะโนนึก336

คณิตศาสตร์

นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ3101
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี2384
นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์2185
นางสาวพรทิพย์ หอมขจร2149
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก1915
นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1887
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล1407
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์1341
นายวิศรุต บัวตูม1057
นางสาวยุพิน ผลมาก1021

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ2754
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว2426
นางธิติมา สิงห์ไชย2045
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล2035
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1728
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ1303
นางสาวสุกฤตา โสมล1201
นางกุลภัสสร์ สายทอง1191
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง1190
นางสาววนิสา สุขประเสริฐ977

สังคมศึกษา ฯ

นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์1867
นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี1717
นางจิราพร บุญวาที1167
นางอัญชลี เรืองไพศาล876
นางสาวสุวิมล ถนอมจิต557
นางสางอิงคพัฒน์ พมพล528
นายธีระพงษ์ สืบโสดา526
นางศิราณี กุลฉวะ523
นายนิรันต์ คายเซ่า441
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย325

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์1758
นายศักดา สมัครสมาน1174
นายนิพนธ์ นิ่มนวล868
นายภิญโญ บัวตูม342
นายชัชนก ไทยเขียว290
นายศรีทอง เทียนศรี257
นายศักดา เข็มทอง135
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ104
นางสาวโสภา พานิชรัตน์30
นายรัตนะ พาเที่ยง13

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน1638
นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์462
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ378
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา297
นางวรรณา เข็มทอง286
นายปรีชา สำราญจิตต์274
นายคศิษฐ์ศักดิ์ จิตตรง157
นางสาวฉัตรกมล ยุทธนากร145
นางกิตติมา สุวรรณธาดา59
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ36

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด3420
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์3308
นายอิทธิพล เจริญเมือง3301
นางสาวรัตนา บุญพรม3215
นายวรัท สะอาด2217
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล2109
นางสาวนันทกา เอมรุจิ1859
นางสาววิศิษฎ์ พูลพฤกษ์1392
นางดาริกา เรืองภักดี1366
นางสาวรัตนา กสิวัตร1282

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล3468
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก2862
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา2726
นางสำเนา เจริญพงษ์2353
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี2214
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล2094
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์1279
นางสาวอมรประภา กระทอง888
นางสาวลินดา ผัดนารี745
นางสาวคุณากร เทาศิริ740

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th