E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์2957
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์2709
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร2139
นางสาวกานต์ชนก วุฒิ2123
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์1515
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์692
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง635
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา369
นางชณัฐา สุโข351
นางสาวอุษา  มะโนนึก265

คณิตศาสตร์

นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ2973
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี2384
นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์2133
นางสาวพรทิพย์ หอมขจร2082
นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1854
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก1842
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล1350
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์1091
นายวิศรุต บัวตูม1003
นางสาวยุพิน ผลมาก939

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ2661
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว2023
นางธิติมา สิงห์ไชย2015
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล1956
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1661
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ1243
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง1148
นางสาวสุกฤตา โสมล1146
นางกุลภัสสร์ สายทอง1144
นางสาววนิสา สุขประเสริฐ906

สังคมศึกษา ฯ

นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์1758
นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี1604
นางจิราพร บุญวาที1147
นางอัญชลี เรืองไพศาล876
นางสาวอังคณา ฟูคณะ499
นางศิราณี กุลฉวะ494
นายธีระพงษ์ สืบโสดา459
นางสางอิงคพัฒน์ พมพล449
นายนิรันต์ คายเซ่า423
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย306

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์1758
นายศักดา สมัครสมาน1063
นายนิพนธ์ นิ่มนวล786
นายภิญโญ บัวตูม342
นายศรีทอง เทียนศรี257
นายชัชนก ไทยเขียว188
นายศักดา เข็มทอง135
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ96
นางสาวโสภา พานิชรัตน์30
นายรัตนะ พาเที่ยง4

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน1381
นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์421
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ345
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา297
นางวรรณา เข็มทอง267
นายปรีชา สำราญจิตต์257
นายคศิษฐ์ศักดิ์ จิตตรง157
นางกิตติมา สุวรรณธาดา57
นางสาวฉัตรกมล ยุทธนากร43
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ29

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด3301
นายอิทธิพล เจริญเมือง3175
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์3171
นางสาวรัตนา บุญพรม3098
นายวรัท สะอาด2085
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล2035
นางสาวนันทกา เอมรุจิ1851
นางดาริกา เรืองภักดี1330
นางสาววิศิษฎ์ พูลพฤกษ์1300
นางสาวรัตนา กสิวัตร1257

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล3345
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก2862
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา2619
นางสำเนา เจริญพงษ์2254
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล2094
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี2073
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์1229
นางสาวอมรประภา กระทอง847
นางสาวลินดา ผัดนารี716
นางสาวคุณากร เทาศิริ663

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th