E-Office v.2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ.จ.

E-Office v.2 ครูทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง มีห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chatroom) มีเอกสารแบบฟอร์มของ ร.ร. (รูปแบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน) ...

Revolution

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Warm welcome

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

Quality Control

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

สถิติการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ รายงานตามกลุ่มสาระฯ


ภาษาไทย

นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์2885
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์2526
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร2139
นางสาวกานต์ชนก วุฒิ2080
นางอัจฉรา วงศ์ไพโรจน์1459
นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง635
นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์632
นางณัฐชมธร ผลวัฒนา362
นางชณัฐา สุโข351
นางสาวอุษา  มะโนนึก241

คณิตศาสตร์

นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ2741
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี2384
นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์2122
นางสาวพรทิพย์ หอมขจร2060
นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร1842
นางสาวจันทรา หรั่งฟัก1752
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล1329
นางเอื้อมพร ถิริจิตตานนท์1061
นายวิศรุต บัวตูม971
นายเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุล896

วิทยาศาสตร์

นางพงค์นุช พูลสมบัติ2615
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว2005
นางธิติมา สิงห์ไชย1998
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล1880
นางสาวนายิกา สันทารุนัย1637
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ1228
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง1121
นางสาวสุกฤตา โสมล1118
นางกุลภัสสร์ สายทอง1114
นางสาววนิสา สุขประเสริฐ891

สังคมศึกษา ฯ

นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์1701
นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี1556
นางจิราพร บุญวาที1122
นางอัญชลี เรืองไพศาล876
นางสาวอังคณา ฟูคณะ472
นางศิราณี กุลฉวะ470
นายธีระพงษ์ สืบโสดา442
นายนิรันต์ คายเซ่า416
นางสางอิงคพัฒน์ พมพล412
นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย296

สุขศึกษา ฯ

นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์1758
นายศักดา สมัครสมาน1018
นายนิพนธ์ นิ่มนวล728
นายภิญโญ บัวตูม342
นายศรีทอง เทียนศรี257
นายชัชนก ไทยเขียว178
นายศักดา เข็มทอง135
นางสุพรรณี ภูสีน้ำ95
นางสาวโสภา พานิชรัตน์30
นายรัตนะ พาเที่ยง4

ศิลปะ

นายมาโนช อุดหนุน1381
นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์399
นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ319
นางจุฑาทิพ อรุณรักษา297
นางวรรณา เข็มทอง266
นายปรีชา สำราญจิตต์248
นายคศิษฐ์ศักดิ์ จิตตรง87
นางกิตติมา สุวรรณธาดา57
นางสาวฉัตรกมล ยุทธนากร33
นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ29

การงานอาชีพ ฯ

นางสาวชญาณัฎฐ์ คำรอด3051
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์3019
นายอิทธิพล เจริญเมือง2937
นางสาวรัตนา บุญพรม2864
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล1954
นายวรัท สะอาด1849
นางสาวนันทกา เอมรุจิ1848
นางดาริกา เรืองภักดี1305
นางสาวรัตนา กสิวัตร1245
นางสาววิศิษฎ์ พูลพฤกษ์1176

ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล3100
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก2862
นางสาวอรทัย จารุศิริวัฒนา2543
นางสำเนา เจริญพงษ์2148
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล2094
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี1896
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์1144
นางสาวอมรประภา กระทอง824
นางสาวลินดา ผัดนารี711
นางสาวคุณากร เทาศิริ655

Login : เข้าระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ-จังหวัดจันทบุรี.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bj.ac.th